Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana pod nr 1/2010 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat kętrzyński.

Siedziba szkoły:

Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12

Uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Starosty Kętrzyńskiego z dnia 27 maja 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

Warmińsko-Mazurski kurator oświaty w Olsztynie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Kętrzynie, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" istnieje od 2010 r. Jej siedziba mieści się w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego 12.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2010 r. w zawodzie technika farmaceutycznego.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas bardzo dobre praktyczne przygotowanie do zawodu i wysoka zdawalność egzaminu zawodowego - 100% w roku 2014.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie
Zespól Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Wojska Polskiego 12
11-400 Kętrzyn