Szkoła Policealna Medyczna w Iławie

Kierunek kształcenia:

  • Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.
  • Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok (2 semestry). Miejsca pracy: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze w kraju i zagranicą.

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Iławie pod numerem ewidencyjnym 50 - Zaświadczenie o wpisie nr 50/1/08 z dnia 27.06.2008 r.

Siedziba szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Żeromskiego w Iławie, ul. Sienkiewicza 1

Uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostwo Powiatowe w Iławie decyzją nr 5/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.

Nadzór pedagogiczny:

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Policealna Szkoła Medyczna w Iławie, prowadzone przez Stowarzyszenie "Stopka" istnieje od 2008 r. Jej siedziba mieści się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Iławie przy ulicy Sienkiewicza 1.

Kształcimy w zawodach: technik farmaceutyczny (2 lata), opiekun medyczny (1 rok)

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny na rynku pracy zawód, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Cieszymy się bardzo dobrą opinią pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i przybory do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii, atlasy anatomiczne.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników odpowiednich do kierunku kształcenia:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski,
11. Opiekun medyczny w praktyce, Szwałkiewicz i inne ze szkolnego księgozbioru
.

Finansujemy praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy ze Szpitalem Powiatowym w Iławie.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.
 
Wyróżnia nas wysoka zdawalność egzaminu zawodowego i bardzo dobre przygotowanie praktyczne absolwentów.

Nowy Przewodnik Kształcenia
Przy Policealnym Studium Medycznym w Iławie działa placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Nowy Przewodnik Kształcenia, która oferuje kursy i szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Zapraszamy ratowników medycznych na punktowane seminaria.

Strona internetowa Nowego Przewodnika Kształcenia

Adres

Szkoła Policealna Medyczna w Iławie
Liceum Ogólnokształcące im. Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 1
14-200 Iława