Informacje o kierunku TECHNIK FARMACEUTYCZNY

This image for Image Layouts addon

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 321301
 
OKRES NAUKI: 2,5 roku
 
KWALIFIKACJA: MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.
 
 • Szkoła przeznaczona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (dyplom państwowy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim wydaje OKE).
 • Liczba miejsc: 25.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu - skierowanie wystawia Szkoła.
Absolwent może podjąć pracę w następujących miejscach:
 • apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • hurtownie farmaceutyczne
 • laboratoria naukowo-badawcze
 • sklepy zielarsko - medyczne
 • stacje sanitarno - epidemiologiczne

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:     

 • nadzorowanie i prowadzenie procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
 • przestrzeganie zasad higieny i aseptyki podczas sporządzania, przechowywania oraz wydawania leków i środków sanitarnych
 • przechowywanie materiałów medycznych
 • uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach
 • obsługa aparatury laboratoryjnej i sprzętu farmaceutycznego
 • sporządzanie wszystkich postaci leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie substancji bardzo silnie działających i środków odurzających
 • przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych
 • wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu, na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów