Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychw Kętrzynie

Plan nauczania o strukturze przedmiotowej w zaocznym systemie kształcenia:

Image
p - egzamin z przedmiotów w formie pisemnej i ustnej

Zwolnienia z zajęć:

  1. Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki jest zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.
  2. Słuchacz, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna - trzyletnie liceum ogólnokształcące,
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów);
Warunki rekrutacji: ukończenie gimnazjum;

 

Organizacja kształcenia:

  • system kształcenia: dla dorosłych, zaoczny;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca minimum co dwa tygodnie przez 2-3 dni weekendowe;
  • słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde zajęć;
  • klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z wybranych przedmiotów w formie pisemnej i ustnej;
  • w szkołach dla dorosłych zachowania nie ocenia się;
  • słuchacz jest promowany po każdym semestrze; słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie nauki w danej szkole;
  • absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE