Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Zielonej Górze

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Zielona Góra (Zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze nr EW.4320/08/0).

Siedziba Studium:

Sekretariat i laboratoria: Zielona Góra, ul. Kupiecka 49B
Część zajęć dydaktycznych i zajęcia wychowania fizycznego: Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25A

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia rozpoczęcia działalności szkoły, tj. od 1.09.2001 r. nadane decyzją Prezydenta Miasta nr EW.4321/01/2001z dnia 2 maja 2001 r.

Nadzór pedagogiczny:

Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (delegatura Kuratorium w Zielonej Górze)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez 3-4 dni w tygodniu;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Zielona Góra.pdf)statut PSF w Zielonej Górze[ ]9107 kB