Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Szczecinie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana, ul. Portowa 21

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin (Zaświadczenie Prezydenta Miasta Szczecin nr WOś/I/4430/541/2011 z dnia 30 maja 2011 r.)

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia rozpoczęcia działalności szkoły, tj. od 1 września 2011 r. nadane decyzją Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 października 2011 r.

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Szkoły przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Szczecin.pdf)statut PSF w Szczecinie[ ]9016 kB