Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny
technik masażysta

Rejestracja szkoły:

szkoła jest wpisana pod nr 1/2010 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat kętrzyński

Siedziba Studium:

Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12

Uprawnienia szkoły publicznej:

szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Starosty Kętrzyńskiego z dnia 27 maja 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

warmińsko-mazurski kurator oświaty w Olsztynie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu: 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące, jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin - technik farmaceutyczny
Egzamin - technik masażysta
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Kętrzyn.pdf)statut PSF w Kętrzynie[ ]9016 kB