Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych


Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna - trzyletnie liceum ogólnokształcące,
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów);
Warunki rekrutacji: ukończenie gimnazjum;

 

Organizacja kształcenia:
- system kształcenia: dla dorosłych, zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca minimum co dwa tygodnie przez 2-3 dni weekendowe;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z wybranych przedmiotów w formie pisemnej i ustnej;
- w szkołach dla dorosłych zachowania nie ocenia się;
- słuchacz jest promowany po każdym semestrze; słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie nauki w danej szkole;
- absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE

 

 

Plan nauczania o strukturze przedmiotowej w zaocznym systemie kształcenia:

Lp.

Przedmioty

Semestry

Razem

I

II

III

IV

V

VI

1

język polski

33p

33p

32p

32p

32p

22p

184

2

język angielski

17p

18p

22p

22p

22p

14p

115

3

historia

17

18

       

35

4

wiedza o społeczeństwie

8

7

       

15

5

matematyka

21p

22p

26p

26p

26p

16p

137

6

fizyka

10

10

       

20

7

chemia

8

7

       

15

8

biologia

8

7

       

15

9

geografia

10

10

       

20

10

podstawy przedsiębiorczości

10

10

       

20

11

informatyka

10

10

       

20

Razem

596

Przedmioty na poziomie rozszerzonym

12

geografia/historia

   

38

38

36

13

125

13

wiedza o społeczeństwie

   

26

26

26

12

90

Razem

215

Przedmioty uzupełniające

14

historia i społeczeństwo

/przyroda

   

8

8

10

9

35

Liczba godzin w semestrze

152

152

152

152

152

86

846

p – egzamin z przedmiotów w formie pisemnej i ustnej

 

Zwolnienia z zajęć:

 

1) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki jest zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.

2) Słuchacz, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.