Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej 341201


Kwalifikacja zawodowa: Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Miejsca pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej może świadczyć usługi opiekuńcze, podejmując indywidualną działalność gospodarczą, lub poprzez instytucje pomocy społecznej i agencje prywatne.
Pracownicy – asystenci osób niepełnosprawnych otaczają profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne.

Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE. Dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawnia do pracy w krajowych placówkach i instytucjach opiekuńczych. Suplement do dyplomu w języku angielskim (wydawany przez okręgową komisję egzaminacyjną) jest pomocny przy szukaniu pracy zagranicą. Certyfikaty i zaświadczenia wydawane przez ośrodki kursowe na podstawie ukończenia kilkunastogodzinnych kursów nie dają uprawnień do zatrudnienia w instytucjach opiekuńczych, a jedynie do świadczenia dorywczo usług prywatnych.

Absolwent, zdobywając zawód asystenta osoby niepełnosprawnej, potrafi:
1) udzielać pomocy w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
2) świadczyć usługi opiekuńcze w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;
3) pomóc w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej;
4) motywować osobę niepełnosprawną do aktywności społecznej i zawodowej.

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Wymiar godzin zajęć: 350 + 320 godzin praktyki zawodowej

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie asytent osoby niepełnosprawnej: zobacz

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:

- system kształcenia: zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca co dwa tygodnie przez 2 dni weekendowe;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu
przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystenta osob
y niepełnosprawnej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania w policealnej szkole dla dorosłych:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr I


Semestr II

Suma godzin
w cyklu kształcenia

1

Podstawy przedsiębiorczości *

20

-

20

2

Wybrane zagadnienia z psychologii
i socjologii

15

10

25

3

Elementy anatomii i patologii człowieka

10

10

20

4

Język migowy

20

-

20

5

Opieka i pielęgnacja człowieka

10

30

40

6

Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

20

20

40

7

Język obcy w pomocy społecznej

10

10

20

8

Umiejętności opiekuńcze

45

50

95

9

Terapia zajęciowa i aktywizacja

25

45

70

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

350

Praktyka zawodowa: semestr I: 4 tyg. x 40 godz. + semestr II: 4 tyg. x 40 godz. = 320 godzin

Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.
2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;
3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.


Kierunek dostępny w Szkole Policealnej dla Dorosłych "Stopka" w Iławie