Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: technik sterylizacji medycznej 321104

Kwalifikacja zawodowa:Z.20. – wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Sprzęt i materiały wykorzystywane w szpitalach do leczenia pacjentów muszą być całkowicie bezpieczne w użyciu. Należy jak najbardziej zminimalizować możliwość przenoszenia chorób. Ważnymi metodami walki z tym stale obecnym zagrożeniem są mycie, dezynfekcja i sterylizacja. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej.

Miejsca pracy:
działy sterylizacji w szpitalach


Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.


Absolwent, zdobywając zawód technika sterylizacji medycznej, potrafi:

1) kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
3) przeprowadzić kontrolę procesów dekontaminacji;
4) prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:
- czas kształcenia: 1 rok (dwa semestry);
- system kształcenia: zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca co dwa tygodnie przez 2 dni weekendowe;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika sterylizacji medycznej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania o strukturze przedmiotowej w zaocznym systemie kształcenia:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Suma godzin
w cyklu kształcenia

1

Podstawy przedsiębiorczości

20

-

20

2

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

-

24

24

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii
z elementami pierwszej pomocy

20

-

20

4

Język migowy

20

-

20

5

Język obcy zawodowy w branży medycznej

-

16

16

6

Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki

25

30

55

7

Technologia sterylizacji z elementami informatyki

20

20

40

8

Wykonywanie dekontaminacji medycznej

60

71

131

9

Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej

10

-

10

10

Zastosowanie technologii informatycznych
w ochronie zdrowia

-

14

14

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

 

 

Praktyka zawodowa: semestr I: 2 tyg. x 40 godz. + semestr II: 2 tyg. x 40 godz. = 160 godzin

 

Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.

2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;

3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.

 


Kierunek dostępny w poszczególnych miastach:

Warszawa